240 سوال حقوق ثبت نمایش بزرگتر

240 سوال حقوق ثبت

اول 1396

محصول جدید

در این مجموعه سوالات چهارگزینه ای به شکلی طراحی شده است که استفاده بیشتری در آزمون هارا درا باشداین سوالات از قوانین و مقررات ثبتی، بخشنامه های ثبتی و قوانین خاصی که حکمی را راجع به حقوق ثبت بیان کرده اند. استخراج شده است. مضافا اینکه طراحی این سوالات آخرین اصلاحات و الحاقات قوانین را تا انتشار ملحوظ نظر بوده است.

100,000 ریال بدون مالیات.